Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

minutaciszy
minutaciszy
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
minutaciszy
4651 feb5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
0900 8770
Reposted fromnazarena nazarena viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy

July 08 2015

minutaciszy
Reposted fromsiostra siostra viainkwizytor inkwizytor

July 07 2015

minutaciszy
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix viapodsluch podsluch
minutaciszy
1461 5325 500
Reposted fromonionrings onionrings viapodsluch podsluch
minutaciszy
5803 8122 500
Dobry Jezu
Reposted fromdobry dobry viapodsluch podsluch
minutaciszy
0534 6ec1
Reposted fromzsan zsan viapodsluch podsluch
minutaciszy
9126 3dda
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapodsluch podsluch
minutaciszy
3060 5142 500
Reposted fromczytajwmyslach czytajwmyslach viapodsluch podsluch
minutaciszy
1739 d875 500
Reposted fromSpookie Spookie viapodsluch podsluch
minutaciszy
4042 d01e 500
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viapodsluch podsluch
minutaciszy
1747 8935
Reposted fromtelewizja telewizja viapodsluch podsluch
minutaciszy
minutaciszy
9609 e5ae
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapodsluch podsluch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl