Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

minutaciszy
minutaciszy
9044 0e21
minutaciszy
4951 2fe8 500
minutaciszy
minutaciszy
6560 995c
minutaciszy
6837 2841 500
I jestem w raju...
minutaciszy
minutaciszy
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
minutaciszy
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
minutaciszy
4651 feb5
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
Bratnia dusza to ktoś, kto rozumie Cię lepiej niż ktokolwiek inny, kocha Cię bardziej niż ktokolwiek inny, będzie przy Tobie zawsze, bez względu na wszystko.
— Cecelia Ahern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy
0900 8770
minutaciszy
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viamadamebutterfly madamebutterfly
minutaciszy

July 08 2015

minutaciszy
Reposted fromsiostra siostra viainkwizytor inkwizytor

July 07 2015

minutaciszy
0116 e7c3 500
Reposted fromscorpix scorpix viapodsluch podsluch
minutaciszy
1461 5325 500
Reposted fromonionrings onionrings viapodsluch podsluch
minutaciszy
5803 8122 500
Dobry Jezu
Reposted fromdobry dobry viapodsluch podsluch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl